IMPRESSUM OCH DATASKYDD

IMPRESSUM

Ansvarig för innehållet på webbplatsen
Schwedenpause
Pascale Caroline & Daniel Walder
Krümmenswil 2526
9643 Krummenau

hejhej(at)schwedenpause.ch
www.schwedenpause.ch

Webbdesign och genomförande
DESANDRO
Sandro Kurmann
www.desandro.ch

Ansvarsundantag
Författaren tar inget ansvar för informationens korrekthet, noggrannhet, aktualitet, tillförlitlighet eller fullständighet. Ansvarsanspråk mot författaren på grund av materiella eller immateriella skador, som har uppstått på grund av åtkomst eller användning respektive icke-användning av den offentliggjorda informationen genom missbruk av förbindelsen eller tekniska störningar, utesluts. Alla erbjudanden är oförbindliga. Författaren förbehåller sig uttryckligen rätten att ändra, komplettera, radera delar av sidorna eller hela erbjudandet alternativt att tillfälligt eller permanent upphöra med offentliggörandet utan ett särskilt tillkännagivande.

Ansvar för länkar
Hyperlänkar och länkar på tredje parts webbplatser ligger utanför vårt ansvarsområde. Allt ansvar för sådana webbplatser avvisas. Åtkomst och användning av sådana webbplatser sker på användarens egen risk.

Upphovsrätt
Upphovsrätten och alla andra rättigheter till innehållet, bilderna, fotona och andra filer på webbplatsen hör uteslutande till ”SCHWEDENPAUSE” eller till de särskilt angivna ägarna. All återgivning, vidareöverföring eller annan användning för kommersiella ändamål är förbjudna. Endast nedladdning av information är tillåten. Inför en reproduktion av ett element krävs det ett skriftligt godkännande från upphovsrättsägaren.

DATASKYDDSFÖRSÄKRAN

1. Allmän information

Dataskydd är viktigt för oss. Därför behandlar vi dina personrelaterade data (nedan kallade ”personuppgifter”) med stor noggrannhet och enligt den tillämpbara lagstiftningen. På Schwedenpause, Pascale Caroline Walder och Daniel Walder, Krümmenswil 2526, 9643 Krummenau, Schweiz, behandlar vi dina personuppgifter för olika ändamål och här informerar vi transparent om databehandlingen. Med ”personuppgifter” avses all information som kan kopplas till en bestämd eller bestämbar, fysisk person. I begreppet ”behandla” ingår all hantering av personuppgifter, exempelvis anskaffning, tillkännagivande, sparande och radering.

Läs hela dataskyddsförsäkran noga. Då får du veta hur och varför vi behandlar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har i samband med behandlingen.

Den här dataskyddsförsäkran uppfyller kraven i Schweizer Datenschutzgesetz (DSG – dataskyddslagen i Schweiz). Den uppfyller även kraven i den europeiska dataskyddsförordningen (GDPR). Det beror på det enskilda fallet, om GDPR över huvud taget är tillämpbar.

För vem och när gäller den här dataskyddsförsäkran?

Om du beställer tjänster eller produkter av oss eller om du har ett avtal med oss
Om du är besökare på vår webbplats www.schwedenpause.ch
Om du kontaktar oss via e-post, brev, vårt kontaktformulär eller på ett annat sätt
Om du får information eller marknadskommunikation från oss
Om du har med oss att göra inom ramen för ytterligare databehandling som har ett samband med våra erbjudanden

 

2. Ansvarsområde

Det är det företag som är ansvarigt för behandlingen av personuppgifterna som fastställer för vilket ändamål och med vilka medel som behandlingen sker. Enligt den här dataskyddsförsäkran är följande företag eller person den “ansvarige” för databehandlingen enligt DSG, det vill säga det dataskyddsrättsliga, behöriga organet, såvida inget annat kommuniceras i det specifika fallet (identitet):

Schwedenpause, Pascale Caroline Walder och Daniel Walder, Krümmenswil 2526, 9643 Krummenau, Schweiz

Vid ärenden eller frågor som rör dataskyddet kan du kontakta oss på följande e-postadress:

hejhej(at)schwedenpause.ch.

 

3. Personuppgifter som behandlas

Vi behandlar olika kategorier av personuppgifter med hänvisning till olika syften. Är avtalspartnern ett företag, behandlar vi färre personuppgifter. Då behandlar vi främst uppgifter om företagens kontaktpersoner (namn, e-postadress, funktion på företaget, kommunikationsdata med mera). Många av de följande personuppgifterna meddelar de oss själva. I regel har de ingen skyldighet att göra det. Anger de uppgifter om andra personer, utgår vi ifrån, att de är berättigade till det och att uppgifterna dessutom är korrekta. De som sänder oss uppgifter om tredje person till oss, bekräftar det automatiskt. Säkerställ att de berörda tredje personerna uppmärksammas på den här dataskyddsförsäkran.

3.1. Grunddata och kontaktinformation

Grunddata och kontaktinformation refererar direkt till din person och dina egenskaper (exempelvis för att kunna kontakta dig). Vi behandlar exempelvis följande grunddata:

 • Efternamn, förnamn
 • Kön
 • Födelsedatum
 • Adress
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • Nationalitet och status gällande uppehållstillstånd
 • Önskemål om språk
 • Information från ID eller pass

Vi får den här stamdatan direkt från dig. Vi kan emellertid under vissa förutsättningar även hämta personuppgifter från tredje part, exempelvis från avtalspartner, förbund eller adressäljare och från offentliga källor, såsom Internet.

3.2. Avtalsdata

Avtalsdata är uppgifter som används i samband med avtalshantering. Vi behandlar följande data:

Uppgifter inför ett avtalsslutande och uppgifter om själva avtalsslutandet (exempelvis rörande avtalsföremålet) samt de uppgifter som krävs eller används vid hanteringen
Datum, uppgifter om typ och löptid samt villkor för det aktuella avtalet, uppgifter om avtalets avslutande
Uppgifter om betalningar och betalningssätt samt ömsesidiga krav
Uppgifter om reklamationer, kundnöjdhet, klagomål och svarsmeddelanden

3.3. Kommunikationsdata

Kommunikationsdata är uppgifter som uppstår i samband med kommunikationen med dig, exempelvis:

Kontaktuppgifter, såsom postadress, e-postadress och telefonnummer
Innehållet i hela korrespondensen
Uppgifter om typ, tid och andra marginella uppgifter som rör kommunikationen

3.4. Platsdata och tekniska data

När du besöker vår webbplats, registreras tekniska data. Dit räknas bland annat följande uppgifter:

 • Platsdata och trafikdata
 • Slutenhetens IP-adress och enhets-ID
 • Uppgifter om din enhet och din slutenhets operativsystem
 • Uppgifter om din Internet-leverantör
 • Aktiverade innehåll respektive protokoll, där användningen av våra system samlas in
 • Datum och tidpunkt för besöket på vår webbplats

 

 

4. Syftet med vår databehandling

Under förutsättning att det är tillåtet, behandlar vi dina personuppgifter för olika ändamål som vi har ett berättigat intresse av inom vårt syfte:

För avtalets fullgörande
För kommunikationen (exempelvis svar på dina meddelanden)
I marknadsförings- och informationssyfte (så att vi kan informera dig om erbjudanden eller nya aktiviteter, exempelvis utifrån dina egna intressen)
För den interna administrationen (exempelvis inom ramen för bokföring eller arkivering av data)
För att uppfylla rättsliga krav (exempelvis för behandling av klagomål, förhindrande och uppklarande av brottsliga handlingar eller andra förseelser)
För att hävda rättsliga anspråk (om nödvändigt behandlar vi personuppgifter även för att genomdriva anspråk i domstol, utanför domstol och gentemot myndigheter inom landet och utomlands eller för att skydda oss mot rättsliga anspråk)

 

5. Databehandling i samband med sociala medier

Kontaktar du oss, kommenterar innehåll eller sprider inlägg via våra profiler på sociala medier, exempelvis på Facebook eller Instagram, samlar vi in uppgifter som vi sedan kan använda i exempelvis marknadsföringssyfte. Den aktuelle leverantören av en plattform för sociala medier samlar för övrigt också in uppgifter vid ditt besök på vår profil. I dataskyddsförsäkran hos den aktuelle leverantören av sociala medier hittar du mer information om databehandlingen.

På vår webbplats erbjuder vi dig en möjlighet att använda ett så kallat insticksprogram för de sociala medierna Facebook och Instagram för att kunna integrera den aktuelle leverantörens funktioner på vår webbplats. De här insticksprogrammen är standardmässigt inaktiverade. De aktiveras först, när du klickar på symbolen för sociala medier på vår webbplats. Du kan rikta en begäran om information och andra förfrågningar som rör den här leverantören av sociala medier direkt till den aktuelle leverantören.

 

6. Tillkännagivande av data till andra företag och andra mottagare

Vi tillkännager dina personuppgifter till tjänsteföretag. Det gäller särskilt IT-företag, men det kan vid behov även gälla analysföretag, inkassoföretag, kreditupplysningsföretag, marknadsföringsföretag med flera. Behandlas personuppgifter på de här tjänsteföretagen, måste personuppgifterna behandlas uteslutande enligt våra instruktioner, samtidigt som åtgärder för datasäkerhet måste vidtas. Uppgifterna kan sedan komma att tillkännages även för andra mottagare, exempelvis domstolar och myndigheter inom ramen för domstolsförfaranden.

I enskilda fall är det möjligt att vi överlämnar personuppgifter även till andra tredje parter för deras respektive syften, exempelvis om du har gett oss ditt medgivande, eller om vi är juridiskt skyldiga eller berättigade till en överlämning.

 

7. Databehandlingens varaktighet

Vi lagrar och behandlar dina personuppgifter, så länge det krävs för syftet med behandlingen (vid uppgifter i samband med avtal gäller det oftast för avtalets löptid), så länge vi har ett berättigat intresse av lagringen av uppgifterna (exempelvis för att genomdriva rättsliga anspråk eller för att säkerställa IT-säkerheten) och så länge uppgifterna underkastas en lagstadgad lagringsskyldighet (för vissa uppgifter gäller exempelvis en tioårig lagringsfrist som vi är skyldiga att upprätthålla). Vi förstör eller anonymiserar dina personuppgifter, när lagrings- respektive behandlingstiden har gått, såvida inga rättsliga eller avtalsrelaterade skyldigheter förbjuder det.

 

8. Rättsliga grunder enligt GDPR för databehandlingen

Databehandling är tillåten, endast om den tillämpbara lagstiftningen tillåter det specifikt. Ovanstående gäller inte enligt den schweiziska dataskyddsrätten, men däremot enligt den europeiska GDPR, under förutsättning att den är tillämpbar. I det här fallet stöder vi behandlingen av dina personuppgifter på följande rättsliga grunder:

Efter ditt medgivande (artikel 6, avsnitt 1a och artikel 9, avsnitt 2a i GDPR)
Att behandlingen för avtalets fullgörande eller åtgärder inför avtalet är nödvändiga (artikel 6, avsnitt 2b i GDPR)
Att behandlingen för ett berättigat intresse av databehandlingen är nödvändig (artikel 6, avsnitt 1f i GDPR)
Att behandlingen för hävdande av eller försvar mot rättsliga anspråk eller civilprocesser är nödvändig (artikel 6, avsnitt 1f och artikel 9, avsnitt 2f i GDPR)
Att behandlingen för uppfyllande av inhemsk eller utländsk lagstiftning är nödvändig (artikel 6, avsnitt 1c och 1f samt artikel 9, avsnitt 2g i GDPR)

 

9. Berördas rättigheter

Du har inom ramen för den tillämpbara dataskyddsrätten vissa rättigheter, så att du dels kan få mer information om vår databehandling och dels kan påverka den. Det gäller särskilt följande rättigheter:

Du har informationsrätt. Det innebär att du kan begära information om vår databehandling. Vi hjälper gärna till med den. Du kan också göra en informationsbegäran, om du önskar mer information och en kopia på dina uppgifter.
Du har överföringsrätt. Det innebär att du har rätt att erhålla de personuppgifter som du har tillhandahållit för oss i ett strukturerat, vanligt och maskinläsbart format eller låta överföra dem till en tredje person, under förutsättning att den aktuella databehandlingen bygger på ditt medgivande eller är nödvändig för avtalets uppfyllande.
Du har rätt till radering och invändning. Det innebär att du kan invända mot vår databehandling, så att vi inte längre kan behandla dina uppgifter. Du kan då begära, att vi raderar dina personuppgifter. Vi vill emellertid informera dig om, att vi fortsätter att behandla och lagra dina uppgifter, om vi är skyldiga att göra det.
Du har rätt till korrigering. Det innebär att du kan låta korrigera felaktiga eller ofullständiga personuppgifter respektive låta förfullständiga dem eller förse dem med ett så kallat tvistmeddelande.
Du har rätt till återkallande. Det innebär att du när som helst kan återkalla ditt medgivande, under förutsättning att du tidigare har medgett en databehandling. Återkallandet gäller från den tidpunkten, det vill säga bara för framtiden och inte för dåtiden. Det kan emellertid vara så, att vi fortsätter att behandla dina uppgifter efter ditt återkallande, ifall vi stöder oss mot andra grunder.

Hävdar du dina rättigheter som berörd, måste vi kontrollera din identitet (det görs exempelvis genom att sända en kopia på din legitimation till oss). De angivna rättigheterna för berörda underkastas därmed lagstadgade förutsättningar och begränsningar. Det innebär att utövandet av rättigheter inte alltid är möjligt i sin helhet. Vi måste exempelvis fortsätta att behandla dina personuppgifter för att utföra ett uppdrag åt dig, tillvarata egna skyddsvärda intressen eller uppfylla lagstadgade skyldigheter. Under förutsättning att det är rättsligt tillåtet (exempelvis som skydd av tredje persons privatsfär och för tillvaratagande av skyddsvärda intressen, till exempel affärshemligheter), kan vi begränsa eller förvägra utövandet av dina rättigheter. Det bör också nämnas, att du även har möjlighet att lämna ditt ärende till den ansvariga dataskyddsmyndigheten.

 

10. Version av dataskyddsförsäkran

Den här dataskyddsförsäkran består av den nya versionen från 2023-12-17.

Den här dataskyddsförsäkran skapades av dataskyddsexperten LEXDEX GmbH.